Huisvesting statushouders gemeente Nuenen

Procesgang en reactie dorpsraad

==> Reactie dorpsraad

Procesgang

Op 21 februari heeft de gemeente Nuenen (wethouder van Brakel, wethouder Jansen en diverse ambtenaren) de dorpsraad geïnformeerd over het plan van aanpak om te komen tot de huisvesting van 81 statushouders in de gemeente Nuenen. Tijdens deze bijeenkomst is aangekondigd dat een aantal inloopavonden zouden worden georganiseerd door de gemeente Nuenen. De inloopavonden hadden als doel de inwoners van Nuenen te informeren en het ophalen van ideeën en suggesties voor het opstellen van plannen. De communicatie rondom het totale project werd verzorgd door de gemeente Nuenen.
De dorpsraad Nederwetten heeft in een bijeenkomst op 1 maart een reactie opgesteld naar aanleiding van de op 21 februari gepresenteerde aanpak. Een samenvatting van deze reactie staat hieronder weergegeven. Op 13 maart is door gemeente hierop schriftelijk gereageerd.
De inloopavonden hebben plaatsgevonden op 7 maart (Nuenen), 15 maart (Nederwetten) en 16 maart (Gerwen).
De volgende stap wordt het samenstellen van definitieve plannen. De ambtenaren nemen hierin het voortouw en zullen zich laten adviseren door de betrokken dorpsraden en bewonersverenigingen.
Uiteindelijk zal er een raadsvoorstel worden geformuleerd waarover de gemeenteraad op 6 juli 2017 zal besluiten. Normaal gesproken zullen raadsvoorstellen ruim voor de raadsvergadering gereed zijn, zodat de politiek zich een mening kan vormen.
Indien er positief wordt besloten in de raadsvergadering van 6 juli 2017, dan zullen kort daarna de omgevingsvergunningen worden aangevraagd. Hierbij is de mogelijkheid om bezwaren in te dienen binnen de door de overheid gestelde termijnen.

Samenvatting

Periode tot 6 juli 2017, informeren en planvorming waarbij de dorpsraad wordt gevraagd om advies. Daarnaast de mogelijkheid om in gesprek te gaan met gemeenteraadsleden om hen te informeren met betrekking tot het te nemen besluit in de gemeenteraad.
Periode na 6 juli 2017, conform publiekrechtelijke procedures heeft eenieder de mogelijkheid bezwaren/zienswijzen in te dienen tegen de af te geven (tijdelijke) omgevingsvergunning.

Informatie

Voor alle informatie: volg in elk geval de gemeenteberichten in Rond de Linde. Mogelijk volgen er nog inspraakavonden, commissievergaderingen, maar ook de officiele publicaties worden via Rond de Linde verspreid. Daarnaast is er de toezegging dat door de gemeente een aparte digitale nieuwsbrief zal worden opgesteld.

Reactie Dorpsraad

Dorpsraad Nederwetten heeft op 3 maart jl. een eerste schriftelijk advies gegeven. De volgende punten zijn daarin benoemd:

  1. Zoek kleinschalige oplossingen, wat integratie en acceptatie bevordert. Creëer geen ‘wijkjes’ want dat maakt het voor vergunninghouders lastiger om burencontact te hebben.
  2. Zoek bestaande woningen. Dit is kleinschalig en kan snel worden gerealiseerd door aankoop of huur. Contact met de buren is gemakkelijker en veelvuldiger.
  3. Bij nieuwbouw, kies dan voor permanente bouw en een bredere doelgroep. Voor Nederwetten zouden wij een sterk voorstander zijn van nieuwbouw waarbij ook voor starters en senioren woningen beschikbaar komen. U combineert dan oplossingen voor meerdere problemen. Wij zijn sterk negatief over tijdelijke of semi-permanente bouw in de vorm van containers, chalets of soortgelijk. Deze bouwvorm doet afbreuk aan de beeldkwaliteit van de bestaande wijken. Tijdelijke bouw kan leiden tot negatieve reacties van buurtbewoners.
  4. De door u beoogde locatie ‘’32’’ tussen Hoekstraat en Esrand raden wij af. Dit ligt aan de rand van de bebouwde kom, langs een landelijke straat met alleen vrijstaande woningen. In de bestaande plannen is steeds uitgegaan van vrije kavels met het behoud van een landelijk en open karakter. Ook integratie zal daar lastiger plaats vinden. Mocht u kiezen voor grotere bouwlocaties, dan denken wij dat andere locaties beter passen. Locaties zoals bij voorbeeld uit de ‘’structuurvisie Nederwetten’’.
  5. Nederwetten heeft geen voorzieningen als het gaat om openbaar vervoer. Vergunninghouders zullen zijn aangewezen op Nuenen, Son en Beugel of Eindhoven. Zonder goed vervoer is dat lastig. Wij adviseren daarom om na te denken over vormen van passend openbaar vervoer in het geval vergunninghouders in Nederwetten kunnen worden gehuisvest.

Leidend voor bovenstaande adviezen is voor de dorpsraad dat het goed is dat Nuenen haar verantwoordelijkheid neemt voor het opvangen van vergunninghouders. Dit geldt eveneens voor de kern Nederwetten als onderdeel van Nuenen. Dat de huisvesting zo goed mogelijk de integratie dient te bevorderen en geen belemmeringen moet creëren. En dat acceptatie door straat-, buurt- en dorpsbewoners van groot belang is.

Laat tot slot de grote tijdsdruk niet leiden tot oplossingen waar iedereen achteraf spijt van heeft.

==> Boven